Y?NET?C? KO?LU?U:

Büyük sorumluluk gerektiren stresli kurumsal y?neticilik pozisyonlar?nda ?al??an ve gerek i? stresi gerekse de liderlik konular?nda problemler ya?ayan üst düzey y?neticilere y?nelik tamamen gizlilik esas?na dayal? k?sa ve yo?un Y?netici ko?lu?u hizmetleri vermektedir. ICF onayl? ko?luk teknikleri uygulanmaktad?r.

YA?AM KO?LU?U:

Hayatlar?nda kal?c? ve olumlu de?i?imler yaratmak ve istedikleri hayat? ya?ama konusunda cesur ad?mlar atmalar?n? engelleyen bilin?alt? fren mekanizmalar?ndan kurtulmak isteyen insanlara y?nelik yo?unla?t?r?lm?? ko?luk hizmetleri vermektedir. ICF onayl? ko?luk teknikleri uygulanmaktad?r.