KURUMSAL ALGI Y?NET?M? E??T?M?:

?zel olarak tasarlanm?? dokuz psikolojik Alg? Y?netimi ve ?kna tekni?inin ??retildi?i ve Türkiyede sadece Ayd?n Serdar Kuru taraf?ndan verilen ?zel bir e?itimdir.

?KNA TAKT?KLER? E??T?M?:

?? ve Siyaset dünyas?nda ba?ar? insanlar? kendi fikir ve g?rü?leriniz do?rultusunda ikna etmeye dayan?r. ?kna etmenin dokuz psikolojik anahtar?n? veren bu e?itim ?zellikle i?i insanlar? ikna etmek olan farkl? sekt?rlerdeki profesyonellere y?nelik haz?rlanm??t?r ve e?itim süresi bir gündür.

BEDEN D?L? ANAL?Z?:

?nsanlar zihinlerinden ge?enlerin ?ok az?n? di?er insanlarla oldu?u gibi payla??rlar ancak her dü?ünceleri beden ve yüz ifadelerinde mutlaka i?aretlerini b?rak?r. Bir gün süren bu e?itim sayesinde kar??n?zdaki insanlar?n "ger?ek" duygu ve dü?üncelerini psikolojik formüllere dayal? ?e?itli g?zlem teknikleri uygulayarak anlayabilirsiniz. ?zellikle kar??n?zdaki insanlar?n size do?rular? s?yleyip s?ylemediklerini anlama konusunda alman?z gereken anahtar bir e?itimdir.

REKLAM ANAL?Z?:

Firmalar?n ürün ve hizmetlerini pazarlayabilmesinin en ?nemli y?ntemlerinden birisi reklamd?r ve reklamc?l?k Alg? Y?netimi Psikolojik prensiplerinin en s?k ve etkin kullan?ld??? alanlardan birisidir. Profesyonel reklamc?lar,halkla ili?kiler uzmanlar?,imajlar?n? gü?lendirmek isteyenler ve siyasi kariyer yapan profesyonellere y?nelik dizayn edilmi? olan bu bir günlük e?itimde Alg? Y?netiminin dokuz psikolojik prensibinin hangi formüllerle kullan?ld??? ba?ar?l? reklam kampanyalar?ndan somut ?rneklerle beraber ??retilmektedir. Bu psikolojik formüllere g?re tasarlanm?? reklam kampanyalar?n?n sat??larda ciddi art?? yaratt??? dünya genelindeki uygulamalar sayesinde kan?tlanm??t?r. cartier-replica-watches.replicastalk.net cartier replica watches

TüKET?C? VE SE?MEN DAVRANI?LARININ Y?NLEND?R?LMES?:

?nsanlar?n bireysel olarak ikna edilmesi i?in kullan?lan Alg? Y?netimi teknikleri insan gruplar?n?n y?nlendirilmesinde de farkl? ?ekillerde kullan?l?r. Bu psikolojik teknikler tüm dünyada genel olarak insanlar?n belli ürün ve hizmetleri sat?n alma kararlar?n? veya siyasi oy verme tercihlerini etkilemek amac?yla kullan?lmaktad?r.Kurumsal bir firman?n veya siyasi bir partinin en ?nem vermesi gereken Alg? Y?netimi e?itimlerinden birisi de bu bir günlük ?zel dizayn edilmi? e?itimdir.Bu e?itime sadece ilgili kurumlar?n karar verici pozisyonlar?ndaki y?neticileri ve kurumsal ileti?im kampanyalar?n?n düzenlenmesinden sorumlu profesyoneller kat?labilmektedir.

MAN?PüLASYONDAN KORUNMA TEKN?KLER?:

?kna ve Alg? y?netimi teknikleri k?tü niyetli ve manipülasyona y?nelik olarak da kullan?labilmektedir. Bu tür uygulamalar?n temel amac? insanlar? kendi zararlar?na olacak kararlar do?rultusunda farkedilmez metodlar kullanarak y?nlendirmen ve onlarda bu kararlar? sanki kendi ?zgür iradeleriyle al?yormu? hissi olu?turmakt?r. Bu tür y?nlendirmeler e?er hedef ki?i veya kurumlar Alg? Y?netimi konusunda yeterli bilgi sahibi de?illerse ve kendilerini nas?l koruyacaklar? konusunda iyi bir e?itim almam??larsa son derece ba?ar?l? olmaktad?rlar. Bu tür k?tü niyetli psikolojik sald?r?lar insanlar? kand?mak amac?n?n yan?s?ra itibarlar?n? yok etmek amac?yla da yap?labilir. Bu bir günlük ?zel e?itimde somut ?rnekler üzerinden bu tür manipülatif sald?r?lar?n nas?l tespit edilebilece?i ve bunlara kar?? korunma teknikleri ??retilmektedir. ?zellikle halkla ili?kiler,kurumsal imaj ve siyaset alan?nda ?al??an profesyonellerin kesinlikle almalar? gereken bir e?itimdir.