1975 senesinde ?stanbul'da do?mu?tur. ?zmir'de ya?amaktad?r.

1987-1994 seneleri aras?nda ?zmir ?zel ?amlaralt? Koleji ve ?zmir Türk Amerikan Derne?i bünyelerinde üst düzey ?ngilizce e?itimi ald?.

1994-1998 seneleri aras?nda Amerikan Filolojisi üzerine Dokuz Eylül üniversitesinde e?itim g?rdü.Bitirme tezi kapsam?nda Amerikan ba?kanlar? John F.Kennedy ve Bill Clinton'un siyasi hayatlar?n? kar??la?t?ran kapsaml? bir ?al??ma yapt?.

1995-1997 seneleri aras?nda Amerikan?n en büyük Spor Beslenme Firmas? WEIDER'?n Türkiye yap?lanmas?nda g?rev ald?.

1999-2001 seneleri aras?nda askerlik vazifesini Aste?men rütbesiyle Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Komutanl???nda ?ngilizce ??retmeni ve Tercüman g?revlerinde yerine getirerek Te?men rütbesiyle terhis oldu.

2001-2007 seneleri aras?nda Sosyal Psikoloji,Alg? Y?netimi,Siyasi Tarih ve ?stihbarat operasyonlar? üzerindeki ki?isel ara?t?rma ?al??malar? kapsam?nda konu üzerine yaz?lm?? Türk?e ve ?ngilizce yüzlerce kitab? toplayarak üzerlerinde detayl?ca ?al??t?. Bu ?al??malar?na ek olarak ayn? d?nemde ?e?itli Internet siteleri,dergi ve gazeteler bünyesinde d?? siyaset ve alg? y?netimi konulu pek ?ok k??e yaz?s? yazd?. Bu yaz?lardan ve ?zel ara?t?rmalar?ndan olu?an iki adet kitab? yay?nlad?.

2003 senesinde TOP SECRET YAZILAR ve hemen ard?ndan 2004 senesinde TüRK?YE D?Nü?TüRüLüRKEN isimleriyle yay?nlanan kitaplar?nda yak?n Türkiye tarihinde ya?anan siyasal alg? operasyonlar?,psikolojik harp ve istihbarat faaliyetleri konular?na de?indi.

ABD merkezli International Coaching Federation (ICF) onayl? e?itime sahip Ya?am Ko?u ve Y?netici Ko?udur.

Alg? Y?netimi konusunda Türkiyenin ?nde gelen uzmanlar?ndan ve e?itmenlerinden biridir.

Geleneksel Japon Sava? Sanat? Daito Ryu Aikijujutsu'nun Japonya d???nda bulunan ?ok az say?daki e?itmenlerinden biridir.